Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ανοιχτή επιστολή Χαλαμανδάρη με αιχμές για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το ξενοδοχείο Κάστρο

the roots web banners 06

Ανοιχτή επιστολή Χαλαμανδάρη με αιχμές για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το ξενοδοχείο Κάστρο
25.10.2022 | 18:48

Ανοιχτή επιστολή Χαλαμανδάρη με αιχμές για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το ξενοδοχείο Κάστρο

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Λήμνος

Ανοιχτή επιστολή του κ. Χαλαμανδάρη έφτασε στον σταθμό μας πριν από λίγη ώρα, η οποία απευθύνεται όπως αναφέρει η ίδια η επιστολή, στην κοινωνία της Λήμνου, το Ίδρυμα Τραταρού καθώς και στην επιτροπή που έβγαλε εις πέρας τον διαγωνισμό του ξενοδοχείου Κάστρο.

Στην επιστοή, ο κ. Χαλαμανδάρης αφήνει σαφείς αιχμές, για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο διαγωνισμός, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους, δεν τηρήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, η νομότυπη διαδικασία. 


Ολόκληρη η επιστολή: 

Σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή, εν αναμονή της ανάδειξης του μισθωτή της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυόροφου ξενοδοχείου στη Μύρινα Λήμνου με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» στην περιοχή Ρωμέϊκος Γιαλός.

Παρακαλούμε λοιπόν σημειώσατε τα κάτωθι ,καθώς εγείρονται πλείστα ζητήματα προς διερεύνηση τα οποία αφορούν τη διαδικασία με την οποία έγινε η εξέταση των προσφορών και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη του μισθωτή.

Συγκεκριμένα :

1. Υπήρξε σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας της Εκτελέστριας των διαθηκών του ιδρύματος Τραταρού και του μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού, κάτι που γεννά εύλογα ερωτήματα καθώς τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της Επιτροπής που εισηγείται προς την Εκτελέστρια από την ίδια την Εκτελέστρια που εγκρίνει.

2. Στο άρθρο 10 (Αποσφράγιση φακέλων – προσωρινός έλεγχος πληρότητας) της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορίζεται ότι «την 12η μεσημβρινή ώρα της επόμενης ημέρας, από την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας σε δημόσια συνεδρίαση, η Ε.Δ. καταχωρεί σε πρακτικό τους φακέλους προσφοράς, μονογράφοντάς τους.

Στη συνέχεια (10.2) αποσφραγίζεται ένας-ένας φάκελος. Ακολούθως η Ε.Δ. ανοίγει τον υποφάκελο κάθε υποψηφίου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και μονογράφει όλα τα έγγραφα.

   

Εν συνεχεία, (10.3) η Ε.Δ. ανοίγει τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφει το έγγραφο και καταχωρεί στο Πρακτικό το προσφερόμενο μίσθωμα.

Τέλος, (10.4) η Ε.Δ. ανοίγει τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

Μετά ταύτα, υπογράφεται το Πρακτικό από την Ε.Δ. και το γραμματέα της και λήγει η συνεδρίαση»

Στην πραγματικότητα, τίποτα από τα ανωτέρω που όριζε η πρόσκληση δεν τηρήθηκε κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας και συγκεκριμένα :

α. Η αποσφράγιση των φακέλων έπρεπε, σύμφωνα με την πρόσκληση, να γίνει την επόμενη ημέρα από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 19.8.2022. Αντ’ αυτού, παρήλθε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων ώσπου να συντελεστεί, δεδομένου ότι αυτή έλαβε χώρα στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου για τους φακέλους ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ενώ ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανοίχθηκε την 01 Οκτωβρίου.

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τί σηματοδοτεί η πάροδος τεσσάρων-έξι εβδομάδων με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων να βρίσκονται στο γραφείο της Εκτελέστριας των διαθηκών του ιδρύματος Τραταρού.

β. Δεν τηρήθηκε η σειρά ανοίγματος των φακέλων .

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν ανοίχτηκε δεύτερος, ως όριζε η διαδικασία. Αντ’ αυτού, με απόφαση της Ε.Δ. η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσκληση, ανοίχτηκε δεύτερος ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποφασίστηκε να ανοιχτεί σε άλλη ημέρα, ήτοι τελικώς ανοίχτηκε το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ενώ ειδοποιηθήκαμε μόλις δύο (2) ημέρες πριν, την Πέμπτη το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου.

Δηλαδή, παρήλθαν δύο ακόμη εβδομάδες ενώ η Ε.Δ. είχε λάβει γνώση του περιεχομένου των δύο (εκ των τριών) υποφακέλων των υποψηφίων, με τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να παραμένει ακόμη κλειστός, μολονότι η παράμετρος του Μισθώματος είχε, βάσει της πρόσκλησης, τη μεγαλύτερη στάθμιση (40%) επί του αποτελέσματος!

γ. Δεν τηρήθηκαν πρακτικά σε καμία από τις τρείς ημέρες της συνεδρίασης (16/9,17/9 και 1/10) , μολονότι τούτο ήταν υποχρεωτικό με βάση την πρόσκληση! Και δεν ανατέθηκαν χρέη γραμματέως σε κάποιο τρίτο πρόσωπο αλλά η ίδια η Εκτελέστρια των διαθηκών του Ιδρύματος Τραταρού και ταυτόχρονα μέλος της ΕΔ. ανέλαβε χρέη γραμματέως. Υπογραμμίζουμε ότι δεν έχει καταγραφεί τίποτα από τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο σε αντίθεση με όσα ορίζονταν στη δημόσια πρόσκληση.

3. Η παράμετρος Φερεγγυότητας και Ισχυρής Πιστοληπτικής Ικανότητας του επενδυτή είχε συντελεστή βαρύτητας 20%

Στο σημείο αυτό, εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν να διερευνηθεί, από κάθε ενδιαφερόμενο, η φερεγγυότητα και η πιστοληπτική ικανότητα κάθε διαγωνιζομένου.

4.Στην πρόσκληση εμπεριέχετο ο όρος της υποχρέωσης καταβολής ενός επιπλέον μισθού στο τέλος κάθε έτους σε κάθε υπάλληλο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη (παρ. 2.7), υποχρέωση που οφείλαμε να συμπεριλάβουμε και προϋπολογίσουμε στη μελέτη βιωσιμότητας , όπως και εμείς με βεβαιότητα πράξαμε! Όμως η Ε.Δ. ζήτησε από αμφότερους τους υποψηφίους να προσκομίσουμε υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο ότι θα καταβάλλουμε το 15ο μισθό στους εργαζόμενους .Η δική μας μελέτη βιωσιμότητας περιλάμβανε ρητά την πρόνοια αυτή και αριθμητικώς και ολογράφως. Υπήρχε άραγε η πρόνοια αυτή στη μελέτη βιωσιμότητας του άλλου διαγωνιζομένου ;Αν υπήρχε, γιατί μας ζητήθηκε επιπλέον υπεύθυνη δήλωση; Και αν δεν συμπεριλαμβάνετο η πρόνοια του 15ου μισθού στη μελέτη του ανθυποψηφίου μας ,πώς τα στοιχεία εξ’αυτής (οικονομικοί δείκτες της επένδυσης) εκτιμήθηκαν ενώ τα

έξοδα προσωπικού ήταν υποεκτιμημένα; Και πώς κρίθηκε επαρκής η μελέτη αυτή; Μελέτησε η Ε.Δ. με την εξ’αποστάσεως συνδρομή οικονομολόγου τις μελέτες αυτές;

5.Πώς έγινε επισήμως ο ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού;

Από ποιο έγγραφο προκύπτει η σύνθεσή της; Ποιος την όρισε; Με ποια κριτήρια διορίστηκαν τα μέλη της και ο Πρόεδρος αυτής;

Με ποια κριτήρια διορίστηκε ο μηχανικός αρμόδιος για τα τεχνικά ;Ζητήθηκε άραγε η συνδρομή του Τ.Ε.Ε., όπως συμβαίνει σε αντίστοιχους δημόσιους διαγωνισμούς; Γνωστοποιήθηκε από το Τ.Ε.Ε. λίστα μηχανικών που αναλαμβάνουν εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς ή ο μηχανικός διορίστηκε με ανάθεση από την Εκτελέστρια των διαθηκών ή από κάποιον άλλον και, εάν ναι, από ποιόν ; Ερευνήθηκε προ του διορισμού του αν διαθέτει αποδεδειγμένως επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα αρχιτεκτονικά έργα και αν ναι, ποια είναι αυτή; Διότι, ο ρόλος του στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν είχε να κάνει με επίβλεψη της κατασκευής από τον ανάδοχο, αλλά ήταν κρίση των αρχιτεκτονικών σχεδίων!

Στην Δημόσια Πρόσκληση Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην παράγραφο 8.1, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την ίδια την Εκτελέστρια των διαθηκών στις όψεις της αρχιτεκτονικής προμελέτης του κτιρίου διευκρινίζοντας ‘’πρόταση συμβατή με το αρχιτεκτονικό ύφος της Λήμνου’’.

Καταρχήν, να επισημάνουμε ότι το ξενοδοχείο ‘’ΑΚΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥ’’ βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας του ‘’Φρουρίου της Μύρινας’’ (χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο με το ΒΔ 29.11.1937/ΦΕΚ 498/07-12-1937) η οποία οριοθετήθηκε με το ΦΕΚ 746Β/1985.

Το ξενοδοχείο είναι σε επαφή με το ‘’Αρχαιολογικό Μουσείο της Λήμνου’’ το οποίο στεγάζεται σε Κηρυγμένο Διατηρητέο Κτίριο, όπως επίσης και με το κτίριο νότια του ξενοδοχείου όπου στεγάζεται τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επίσης, η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου θα υποβληθεί και στο ‘’Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λέσβου’’ διότι η Λήμνος είναι χαρακτηρισμένο ‘’Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους’’ (ΦΕΚ 1278Β/20-10-2000).

Τέλος, με το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/64329/2257 με ημερομηνία 22/06/2022 (τμήμα Γενικής δ/νσης

Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής &Αδειοδοτήσεων), καθορίζεται ότι οι αρχιτεκτονικές μελέτες εντός προστατευόμενων περιοχών (όπως είναι η συγκεκριμένη) υπογράφονται πλέον μόνο από αρχιτέκτονες μηχανικούς (η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λήμνου δεν δέχεται αρχιτεκτονικές μελέτες υπογεγραμμένες από άλλες ειδικότητες).

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογημένα αναρωτιόμαστε γιατί στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν υπήρχε η συμβολή ενός Αρχιτέκτονα, έστω και ως συμβούλου. Με ποιο επαγγελματικό δικαίωμα και με ποιες γνώσεις, ένας πολιτικός μηχανικός ‘’έκρινε’’ την αρχιτεκτονική προμελέτη ενός τόσο σημαντικού και ιδιαίτερου έργου όταν ο ίδιος ο νόμος δεν του δίνει το δικαίωμα της σύνταξης και υπογραφής της μελέτης;

Και βέβαια η ίδια η Εκτελέστρια των διαθηκών ζητά στην πρόσκλησή της η αρχιτεκτονική πρόταση να είναι συμβατή με το αρχιτεκτονικό ύφος της Λήμνου. Μετά από αυτό θα αναμέναμε να έχουν ελεγχθεί προ του διορισμού του μηχανικού τα εξής: Για ποιο οικοδομικό έργο εντός των ορίων του Δήμου Λήμνου έχει συντάξει αρχιτεκτονική μελέτη ο εν λόγω μηχανικός και ποια είναι η εμπειρία του σε σχέση με το ‘’ύφος της Λήμνου’’;

6. Τέλος, γιατί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σχετικά με τον προτιμητέο μισθωτή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ενώ οδεύουμε προς τα τέλη Οκτωβρίου ?

Κύριοι,

Με την ανοιχτή αυτή επιστολή μας ΔΕΝ επιδιώκουμε να ακυρωθεί ο ίδιος ο διαγωνισμός.

Επιχειρούμε μόνον να αναδείξουμε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στην πρόσκληση διαδικασία που θα διασφάλιζε την ανάδειξη του μισθωτή με αξιοπιστία και διαφάνεια. Διότι πιστεύουμε σθεναρά ότι το μέγεθος του εγχειρήματος προϋποθέτει ένα αξιόπιστο

σχήμα που θα αναδείξει το ξενοδοχείο «ΑΚΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» σε πόλο έλξης τουριστών και στολίδι για την τοπική κοινωνία!

Αισθανόμαστε, ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα, ότι συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό στην εξέλιξη του οποίου εγέρθηκαν πλείστα ερωτήματα, ανακολουθίες και αναντιστοιχίες σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.

Καταλήγοντας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο της αναστήλωσης και επαναλειτουργίας του «ΑΚΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».

Λήμνος, 25-10-2022

Με τιμή

Για την εταιρία ΝΗΣΑΡΑ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

stenos400x400

 

youtube channel