Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Υγεία>>Ο ρόλος των γονέων, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξη ενός παιδιού με δυσλεξία
Ο ρόλος των γονέων, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξη ενός παιδιού με δυσλεξία
16.03.2018 | 14:47

Ο ρόλος των γονέων, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξη ενός παιδιού με δυσλεξία

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Υγεία

Γράφει: Τσακανίκα Πηνελόπη, Ειδική Παιδαγωγός

Ο ρόλος των γονέων στην εξέλιξη του παιδιού με δυσλεξία

Οι συμπεριφορές, οι αξίες, οι προσδοκίες αλλά και το κοινωνικο- οικονομικό υπόβαθρο και μορφωτικό προφίλ των γονέων επηρεάζουν σοβαρά την επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Μάλιστα, αποτελέσματα ερευνών έχουν αποδείξει πως η αυστηρότητα, η υπέρμετρη πίεση και η αυταρχικότητα των γονέων, αλλά και η επιβολή αυξημένων απαιτήσεων προς τα παιδιά για υψηλές επιδόσεις επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα και υποεπίδοση.

Το ίδιο στρεσογόνες συνθήκες για ένα παιδί με δυσλεξία προκαλεί ένα προβληματικό και δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο το παιδί βιώνει συναισθηματική αστάθεια ή και την αδιαφορία και την συχνή επίκριση των γονέων.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Ένας άλλος παράγοντας που δυσχεραίνει και δεν διευκολύνει την περίπτωση των μαθητών με δυσλεξία είναι η ανεπαρκής διδασκαλία που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί, που ενδεχομένως, οφείλεται στην ελλιπή τους προετοιμασία για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και στις περιορισμένες γνώσεις για τη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι και η επίδραση του σχολείου και κυρίως του εκπαιδευτικού, όταν δεν γνωρίζει αρκετά για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και πιστεύει πως το παιδί ή δεν προσπαθεί αρκετά ή είναι «τεμπέλης». Μάλιστα, σύμφωνα με τον Dudley, 2004 «η προκατάληψη και η άγνοια των άλλων αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες».

Ένας, ακόμη, πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των όποιων παρεμβατικών προγραμμάτων και την επίλυση των προβλημάτων, που ακολουθούνται για τα παιδιά με δυσλεξία, πρέπει να αποτελεί η καλή επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων. Οι εκπαιδευτικοί, εξάλλου, αντλούν σημαντικές πληροφορίες από τους γονείς για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών και την εξέλιξή τους.

Η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαρτάται καθοριστικά και από τις προτάσεις του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, μέσω της κατάρτισης ενός στοχευμένου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος άκρως βοηθητικό τόσο για τους γονείς, όσο και για τον εκπαιδευτικό.

Γενικότερα, όταν ένας εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει ένα παιδί με δυσλεξία πρέπει να γίνει δημιουργικός και να έχει υπομονή. Ως παιδαγωγός πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την έλλειψη ενδιαφέροντος και την άρνηση του παιδιού που είναι επιβαρυμένο από ένα σύστημα εκπαίδευσης που δεν του ταιριάζει.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση στο σχολικό χώρο είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό πρέπει να εκπονηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος συναρτώνται και από την καταλληλότητα των μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται για την υπέρβαση του προβλήματος.
Μερικές από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα παιδιού με δυσλεξία είναι:

Η συνεχής παροχή κινήτρων στο μαθητή με δυσλεξία για προώθηση του μαθησιακού του πεδίου με επίκεντρο την πρόσκτηση των κανόνων που διέπουν τη σωστή αντιστοίχηση ήχων (φωνημάτων) και γραπτών συμβόλων (γραφημάτων), είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το έργο της εξέλιξης του παιδιού

Η δημιουργία ευκαιριών στο παιδί με δυσλεξία για αποκόμιση, όσο γίνεται, περισσότερων εμπειριών επιτυχίας στο σχολείο. Ο έπαινος είτε λεκτικός είτε υλικός, όπως ένα αυτοκόλλητο στο τετράδιο του παιδιού, θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, ενώ, παράλληλα θα του δώσει την αίσθηση της ικανοποίησης από την επίτευξη ενός στόχου.

Η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και του περιεχομένου της, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών και χρήσης αποτελεσματικών μέσων.

Η ενδυνάμωση του επιπέδου αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης του παιδιού με δυσλεξία, καθώς, και του πεδίου αλληλεπίδρασής του με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές της τάξης του.

Η χρήση δομημένων αισθητηριακών μεθόδων, όπου το δυσλεξικό παιδί έχει την ευκαιρία να βλέπει, να ονομάζει, να γράφει και να «αισθάνεται» έναν ορθογραφικό τύπο λέξης που εισάγεται για μάθηση ώστε να επιφέρει, επίσης, θετικά αποτελέσματα.

Τέλος, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη μορφή ενός εναλλακτικού – συμπληρωματικού μέσου διδασκαλίας συμβάλλει αξιόλογα στην προαγωγή βασικών σχολικών δεξιοτήτων του παιδιού με δυσλεξία. (Στασινός, 1999).

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας

Η εξέλιξη ενός παιδιού με δυσλεξία εκτός από την στάση και τον χειρισμό των γονέων θα εξαρτηθεί και από την στάση του κοινωνικού συγκείμενου όπου ζει και αναπτύσσεται, κι αυτό, γιατί όπως προαναφέρθηκε, η δυσλεξία, όπως και γενικότερα οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολό τους, έχουν και κοινωνικό-πολιτικό υπόβαθρο.

Συνεπώς μια τοπική κοινωνία ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη σε θέματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως η δυσλεξία, θα αντιμετωπίσει το παιδί με δυσλεξία ως ισότιμο μέλος της παρέχοντάς του ευκαιρίες και κίνητρα συμμετοχής στα δημόσια αγαθά, αποκλείοντας το από τη βίωση συναισθημάτων περιθωριοποίησης και στιγματισμού (Dudley, 2004).

Γενικότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι το περιβάλλον της οικογένειας, του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας αποτελούν τρόπο τινά ¨συγκοινωνούντα δοχεία¨. Έτσι μια θετική στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο παιδί με δυσλεξία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού κλίματος προς όφελος του μαθητή αρχικά σε επίπεδο τάξης και σχολείου και μετέπειτα σε κοινωνικό επίπεδο (Smith, 2004).

Αντιστοίχως, μια ευαισθητοποιημένη κοινωνία σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών θα επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική που θα ασκηθεί σε αυτούς τους μαθητές δημιουργώντας την ανάλογη κουλτούρα.

Τσακανίκα Πηνελόπη, Ειδική Παιδαγωγός, Απόφοιτη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Εξειδικευμένη Επιμόρφωση σε θέματα Διδακτικών Παρεμβάσεων και Συμβουλευτικής Γονέων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018